Artiklar med sökord: diagnostik

MDQ – screening för bipolaritet

MDQ – screening för bipolaritet

Öppna frågeformuläret för MDQ MDQ är ett frågeformulär som ger möjlighet att screena för förekomst av bipolär sjukdom. Patienten svarar ja eller nej på tretton frågor om sitt psykiska tillstånd. MDQ är enkel och går snabbt att använda. Observera att MDQ ger en statistisk sannolikhet för bipolaritet och inte ställer en slutlig diagnos.  Tolkning av […]

Undersökningsteknik med ögonmikroskop

Undersökningsteknik med ögonmikroskop

Mycket bra genomgång av grundläggande undersökningsteknik med ögonmikroskop. Läkaren går igenom ögonmikroskopets alla inställningar och demonstrerar hur man undersöker en patient på bästa sätt. Nedanstående film visar praktisk undersökning av patient med undersökning av främre kammaren, främmande kropp med fluorescein och evertering av ögonlock. Om du redan sett den ovanstående filmen kan du spola fram […]

Ögonsjukdomar – bok om undersökningsteknik

Ögonsjukdomar – bok om undersökningsteknik

Docent Rudolph Hahnenberger har skrivit en bok om undersökningsteknik vid ögonsjukdomar. Boken riktar sig till läkare som har behov av att repetera kunskap i oftalmologi. Boken finns fritt tillgänglig på nätet och innehåller all grundläggande information man behöver som distriktsläkare. Innehållet innefattar bl.a. genomgång av hur ett ögonmikroskop fungerar, ögonlocksevertering, ögonmotilitet, test av tårvägar, synundersökning […]

ABCDE-regeln vid malignt melanom

ABCDE-regeln vid malignt melanom

ABCDE-regeln används vid bedömning av hudförändringar och är ett bra hjälpmedel för allmänläkare och patienter själva att följa sina hudförändringar. Hänsyn bör även tas till hudtyp, exposition för sol och ärftlighet. A = Asymmetry. B = Border irregularity. C = Color variation (flera färger) D = Diameter > 6 mm E = Evolving (förändring över […]

Fotstatus vid diabetes

Fotstatus vid diabetes

Undersökning av fötter hos patienter med diabetes är viktig. Målsättningen är att minska antalet fotsår, deformiteter, smärttillstånd och amputationer. Nedanstående film visar tydligt hur man gör en noggrann undersökning av patientens fötter. Arbetet med att minska antalet fotkomplikationer bygger på fem grundpelare: Förhindra uppkomst av sår genom god egenvård (patientundervisning). Regelbunden (minst en gång per år) […]

Om boken “Klinisk kemi”

Om boken “Klinisk kemi”

Boken “Klinisk kemi – kortfattad analystolkning” innehåller en mängd praktiska tips och råd vid tolkning av labbprover. Det inledande kapitlet går bl.a. igenom laboratorieprocessens olika faser, felkällor och hur referensintervall defineras. Därefter följer en analyslista i bokstavsordning med ett kortfattat blad om varje analys med funktion i kroppen, möjliga orsaker till förhöjda/sänkta värden och råd […]

PEF-kurva – tolkning och diagnostik av astma

PEF-kurva – tolkning och diagnostik av astma

Astma orsakas av en kronisk inflammation i luftrören som ger en variabel obstruktion av luftflödet i bronkerna. Diagnosen ställs vanligen på typisk anamnes och spirometri eller PEF-kurva. Normalvärden för PEF har ett begränsat värde eftersom värdena kan variera mycket mellan olika individer. Viktigast är att jämföra PEF-värden hos en patient med patientens eget maxvärde och […]

Cochrane Summaries

Cochrane Summaries

Cochrane är en internationell, oberoende, icke-vinstdrivande organisation som finansieras av bl.a. regeringar, universitet, sjukhusfonder och olika donationer. De arbetar med att sammanställa och utvärdera medicinsk forskning för att stödja användning av EBM, evidensbaserad medicin. Cochrane Summaries är en sökmotor för de översikter Cochrane löpande ger ut inom alla medicinska områden. Du kan använda den för […]

Nikola – resurs för urininkontinens och tarmstörning

Nikola – resurs för urininkontinens och tarmstörning

Nätverket Nikola (Nätverk inkontinens kommuner och landsting) är ett oberoende, nationellt nätverk som arbetar för att utveckla vården för patienter med inkontinens, annan blåsfunktionsstörning och tarmfunktionsstörning. På sin hemsida samlar de blanketter, frågeformulär, anatomiska bilder och annat material som är användbart vid utredning av patienter med dessa symtom. Material finns för både barn och vuxna. Nedan […]

Amsels kriterier

Amsels kriterier

Amsels kriterier används vid diagnostik av bakteriell vaginos. Förutom typisk anamnes och kliniska fynd innefattar de: pH >4,5 i flytning Homogen, mjölkaktig flytning Fisklukt vid tillsats av 10 % KOH (kaliumhydroxid) till flytningen (även kallat “positivt snifftest”) Påvisning av “clue cells” i mikroskop. Clue cells är vaginala epitelceller som är täckta med bakterier. Använd 40x förstoring i […]

Suicidstegen – bedömning av risk för suicidförsök

Suicidstegen – bedömning av risk för suicidförsök

Suicidstegen är ett verktyg för att identifiera människor som är i riskzonen för suicidförsök eller suicid och är en hjälp för läkaren att strukturera upp samtalet och få en bild av personens tankar och planer runt döden och suicid. Stegen ska användas tillsammans med en samlad klinisk bedömning ihop med andra instrument för att ge […]

Dermatom

Dermatom

Kroppens dermatom och hudnerver. Det finns 8 cervikala nerver (C1 har inget dermatom), 12 thorakala nerver, 5 lumbala nerver och 5 sakrala nerver. Varje nerv förmedlar känsel från en specifik del av av huden till hjärnan. På bilderna visas även hudnerverna. Längs thorax och buken är dermatomen cirkulära medan de löper longitudinellt längs extremiteterna. Det […]

Borrelia – tolkning av serologi

Borrelia – tolkning av serologi

Serologi kan användas vid  borrelia vid misstanke om neuroborrelios, akrodermatit eller artrit. Diagnostiken bygger på detektion av antikroppar av Ig G och Ig M-typ. Vid erythema migrans har serologi inget värde och ska ej tas. Förutom serologi krävs klinisk bild förenlig med borrelios. Allmänt om antikroppar vid borrelia Antikroppssvaret liknar andra infektioner. Ig M-antikroppar kommer först […]

Vårdverktyget

Vårdverktyget

Sjukhusbiblioteken har skapat Vårdverktyget.se, en hemsida som länkar till en mängd användbara medicinska resurser. Forskning Du får hjälp med att formulera en fråga, söka litteratur i databaser och granska och kritiskt utvärdera medicinska artiklar. Exempel: Lathund: Hur söker man i Cochrane-biblioteket? Studiedesign: översikt över kvalitativa och kvantitativa metoders fördelar och nackdelar Databaser: Översikt över medicinska databaser […]