Centorkriterier

Läkare diagnosticerar tonsillitCentorkriterier används vid utredning och diagnostik av tonsillit för att skilja mellan virus och bakterier som orsakande agens.

Faryngotonsillit orsakas i knappt hälften av fallen av beta-hemolytiska streptotokocker grupp A, GAS. De flesta av dessa patienter blir symtomfria inom en vecka oavsett om antibiotika ges eller inte.

Patienter med tydliga symtom som också visar sig ha orsakats av streptokocker kan dock ha nytta av antibiotikabehandling som kan förkorta symtomdurationen.

Vid virusorsakad luftvägsinfektion är vanliga symtom snuva, hosta, heshet eller mun- och svalgblåsor. Provtagning för streptokocker bör undvikas. Snabbtest för GAS kan motiveras om det finns minst 3 Centorkriterier. Vid färre än 3 Centorkriterier finns ingen visad nytta med antibiotika även om GAS påvisas.

Centorkriterier

  • Feber över 38,5° C.
  • Ömma, svullna lymfkörtlar i käkvinklarna.
  • Beläggning på tonsillerna (hos barn 3-6 år räcker inflammerade (rodnade och svullna) tonsiller som kriterium).
  • Frånvaro av hosta.

Patienter med positiva Centorkriterier och positiva Strep-A-test bör behandlas med Penicillin V så långt det är möjligt för att minska störning av den ekologiska bakterierfloran och ökad resistens för antibiotika.

Övriga diagnoser som är viktiga att ha med som differentialdiagnoser inkluderar bl.a. mononukleos. Det är också viktigt att vara uppmärksam på komplikationer som peritonsillit (ca 2%). Följdsjukdomar som reumatisk feber och glomerulonefrit är mycket sällsynta och motivierar i sig inte antibiotikabehandling.

Mer information

Läs merSe avsnittet om tonsillit på sidan 21 i Stramas broschyr “Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård“.

 

Relaterade artiklar

Svar