Lathund för behandling av vanliga symtom vid graviditet

Gravid kvinnaLathund med råd om behandling av vanliga symtom vid graviditet som astma, allergi, urinvägsinfektion, depression och ångest. Skriven av Maria Bullarbo, mödrahälsovårdsöverläkare på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Astma

Kortverkande och långverkande beta-2-agonister (Bricanyl®, Ventoline® m.fl), antileukotriener (Montelukast®, Singulair®, ej nyinsättning) samt glukokortikoider (Pulmicort® m.fl) antingen som inhalation eller peroralt kan enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation från 2007 användas som vanligt under graviditet och amning.

Allergi

Receptfria läkemedel: Mest erfarenhet finns av cetirizin (Acura®, Cetirizin®, Cidron®, Zyrlex®) samt loratadin (Clarityn®, Loratadin®) och dessa rekommenderas därför i första hand.

Receptbelagda läkemedel: Klemastin (Tavegyl®) kan också användas men har mer sederande effekt. All lokalbehandling med natriumkromokligat (ex Lomudal®, antihistamin (ex Livostin®) samt lokal cortisonbehandling är tillåten under graviditet och amning.

Symfyseolys

Symtom: Värk, rörelsesmärta, stelhet, låsningar i SI-leder, höfter och symfys.

Behandling: Vid besvär rekommenderas i första hand sjukgymnastkontakt samt trochanterbälte. Eventuellt kan man ge råd om akupunkturbehandling och även TENS kan prövas. Om detta inte hjälper: sjukskrivning, i första hand partiellt. I medicinskt underlag under punkt 5 viktigt att dokumentera hur symtomen inskränker på arbetsförmågan, ex ”kan ej sitta, gå, stå”. FK har godkänt att sjukskrivning gäller för gravida även med denna diagnos men viktigt med motivering! Smärtlindring i första hand med paracetamol i fulldos, i enstaka fall paracetamol+kodein. Frikostighet med råd om kryckkäppar, ev rullstol. NSAID preparat bör undvikas men enstaka doser är tillåtna fram till v 28+0 men är därefter kontraindicerade.

Hyperemesis

Förstahandsval vid medicinering: Postafen 1x 1-2 vb. Vid behov av recept: T. Lergigan eller Lergigan comp® 1×2 i första hand (Kat A enl FASS), i andra hand T. Ondansetron® 4mg, 1-2 x 2vb (kat B:1) I tredje hand Primperan® tabl/supp 1×3 vb (kat C).

Kontrollera blodtryck, puls och urinsticka. Vid 3+ för ketoner överväg råd om inläggning.

Sjukskrivning vid oförmåga att klara av arbetsuppgifter, vilket är OK enligt Försäkringskassan. Motivera tydligt under punkt 5 på läkarintyget vilka symtom som omöjliggör utförande av arbetsuppgifter.

Asymptomatisk bakteriuri

Behandla alltid vid positiv urinodling hos gravida (undantag GBS!) pga ökad risk för uppåtstigande infektion. Kontrollodling en vecka efter avslutad behandling. Vid GBS i urin ges ingen behandling om inga symtom på UVI, men patienten skall få kopia på svar till MVC eftersom GBS-profylax skall ges vid förlossning.

Symptomatisk urinvägsinfektion

Behandla alltid och redan vid positiv nitrit. Förstahandsval är Selexid® 200 mg x 3 x V. I andra hand Furadantin® (som dock ej ges sista graviditetsmånaden). Alltid urinodling samt kontrollodling en vecka efter avslutad behandling. Trimetoprim® och Ery-Max® skall undvikas första trimestern (upp till 14 veckor) men kan därefter användas. Tetracykliner kan ges första trimestern men ej därefter.

Vid lågdosprofylax om upprepade UVI-er (mer än 2 st under graviditet eller 1 pyelonefrit) rekommenderas Cefalexin® 250mg/dag eller Furadantin® 50mg/dag.

Vid misstanke om pyelonefrit: Hänvisning till närmaste förlossning.

Läkemedelsverkets riktlinjer för antibiotikabehandling under graviditet

Depression och ångest

Princip under graviditet: Lägsta möjliga dos läkemedel under graviditet och om möjligt utsättning under de sista 2 månaderna av graviditeten (detta pga risk för andningspåverkan och abstinenssymtom hos nyfött barn).

MEN: Om behov av medicinsk behandling föreligger skall medicinen varken trappas ner eller sättas ut! I första hand rekommenderas SSRI-preparat, som inte ger ökad risk för fosterskador. MAO-hämmare samt bensodiazepiner bör undvikas. Vid lindriga symtom undvik om möjligt medicinering och rekommendera i första hand psykologkontakt som barnmorska på MVC kan ombesörja.

Hypotyreos

Vid nyupptäckt hypotyreos under graviditet rekommenderas målvärde på TSH 0,4–2,0 under Levaxinbehandling. Kontrollera anti-TPO. Om TSH > 20 skickas kopia på provsvar till MVC eftersom ultraljudskontroller avseende fostertillväxt görs under graviditeten. Vid förlossning skall Levaxindosen halveras. Vid Levaxinbehandling före graviditet rekommenderas dosökning med 25 mikgrog/dag och efter graviditet återgång till pregravid dos. TSH kontrolleras hela graviditeten var 4-6:e vecka.

Vaginal candidainfektion

Förstahandsval vid behandlling: Canesten®, som är kategori A enligt FASS under hela graviditeten. Råd om att använda intimolja i stället för tvål i underlivet, att undvika sötsaker och åtstramande kläder. Vid recidiv kan man överväga Pevaryl® (som numera är kategori B:3 och därför helst ska undvikas första trimestern) men kan ordineras av läkare vid terapisvikt på Canesten®. I tredje hand vid uttalade besvär trots behandling med Canesten® och Pevaryl® kan peroral engångsdos Flukonazol® 150 mg ges.

Författare: Maria Bullarbo, mödrahälsovårdsöverläkare i Södra Älvsborg. 111006.

Relaterade artiklar

Svar