Artiklar med sökord: diagnostik

Riskmotor vid diabetes från NDR

Riskmotor vid diabetes från NDR

NDR (Nationella Diabetesregistret) erbjuder ett verktyg för att beräkna och optimera en patients kardiovaskulära risk. Genom att mata in kända parametrar (HBA1c, diabetesdebut, blodtryck, kolesterolvärden m.m) ges en beräknad 5-års risk för kardiovaskulär sjukdom. Riskmotorn baseras på vetenskapliga studier som har validerats med hjälp av patientmaterialet i NDR. Verktyget är enkelt att använda och visar den absoluta […]

Medinsikt – utmärkta medicinska kompendier

Medinsikt – utmärkta medicinska kompendier

Tidigare läkarstudenten Erik Boberg som nu är färdig läkare har på ett oerhört ambitiöst sätt sammanställt sina anteckningar från läkarutbildningen på hemsidan Medinsikt.se. Med hjälp av bilder och sammanfattningar har han skapat översikter över många diagnoser som är utmärkta att använda för att snabbt repetera patogenes och diagnostik av en mängd sjukdomar. Översikterna är bara […]

Vitalparametrar för barn

Vitalparametrar för barn

Vitalparametrar för barn i olika åldrar är viktiga uppgifter vid bedömning av akut sjuka barn. Andningsfrekvens, puls och blodtryck varierar stort mellan barn i olika åldersgrupper. Läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus har sammanställt ett dokument med normalvärden för barns vitalparametrar som kan vara användbart vid undersökning av barn. Länk till hela dokumentet med andningsfrekvens, puls […]

Tolkning av HAD för bedömning av depression och ångest

Tolkning av HAD för bedömning av depression och ångest

HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett enkelt självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för vardera område. Skalan består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest. Frågorna besvaras på en 4-gradig skala och patienten ska ange hur […]

Impulstest

Impulstest

Impulstest (head impulse test) används för att bedöma om den vestibulo-okleära rexlexen (VOR) är normal på båda sidor. Testet används främst vid diagnostik av yrsel. Ett patologiskt impulstest är ett av de viktigaste kliniska testen för att för att påvisa en uttalad perifer vestibulär skada. Undersökningen går till på följande sätt: Be patienten fixera blicken på […]

Tolkning av AUDIT för bedömning av alkoholkonsumtion

Tolkning av AUDIT för bedömning av alkoholkonsumtion

Öppna frågeformuläret för AUDIT AUDIT värderar konsumtion av alkohol är ett hjälpmedel för att identifiera patienter som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol. Tolkningen behöver värderas tillsammans med övrig anames och klinik och AUDIT kan inte ensamt ställa diagnosen alkoholberoende. Poängberäkning För fråga 1-8 finns fem svarskolumner. Svar i kolumnerna ger från vänster […]

Epleys manöver

Epleys manöver

Epleys manöver syftar till att återställa otoliterna från båggången in i utriculus vid godartad lägesyrsel. Tekniken bör vara första behandling vid säker diagnos. Principen innebär att man utnyttjar gravitationen för att återställa normal funktion och patienten uppger ofta symtomfrihet omedelbart efter behandlingen. Epleys manöver för benign positionell vertigo (BPPV) vänster sida Epleys manöver för benign […]

Webers test

Webers test

Webers prov används för att avgöra om patientens hörselnedsättning beror på ett ledningshinder eller en sensorineural hörselnedsättning. Instruktion En ljudande stämgaffel placeras i medellinjen på pannan eller främre delen av hjässan. Vid normal hörsel förlägger patienten tonen mitt i huvudet. Lateralisering till örat med nedsatt hörsel tyder på ledningshinder på detta öra. Lateralisering till örat […]

Rinnes test

Rinnes test

Rinnes prov (stavas även Rhinnes prov) är ett hörseltest som används för att jämföra luftledning och benledning. Instruktion En ljudande stämgaffel hålls mot processus mastoideus tills tonen upphör. Håll därefter stämgaffeln framför örat. Vid normal hörsel återkommer tonen då och testet är normalt eller så kallat positivt. Vid ledningshinder återkommer inte tonen när stämgaffeln hålls […]

Videokurs i dermatoskopi

Videokurs i dermatoskopi

Se även: Dermatoskopikurs med John Paoli Det australiensiska dermatologiska institutet tillsammans med Skin cancer college of Australia and New Zeeland har tillsammans skapat en kurs som heter “Dermoscopy made simple”. Kursen innehåller bl.a. en mängd videoklipp och checklistor som går igenom grunderna i dermatoskopi och principer för olika hudförändringars utseende. Kursen innehåller ett fyrtiotal olika […]

Dermatoskopi – grundläggande introduktion

Dermatoskopi – grundläggande introduktion

Dermatoskopi underlättar bedömning av hudförändringar i epidermis och delar av dermis genom förstoring och belysning. Metoden används över hela värden av dermatologer och ger en van undersökare en stor fördel i bedömning av misstänkta maligna melanom. Dermotoskopi används av vissa läkare i primärvården men är ingen standardutrustning på alla vårdcentraler. Hudläkare Ylva Svedberg har skrivit […]

Tonsillit – riktlinjer för diagnos och behandling

Tonsillit – riktlinjer för diagnos och behandling

Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har utarbetat nya riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit, i första hand gällande patienter utan allvarliga sjukdomar i öppenvård. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste råden. Diagnostik Patient ska alltid undersökas av läkare innan beslut om snabbtest för påvisande av  grupp A-streptokocker (GAS) i svalget. Virusinfektioner vanligaste orsak till tonsillit, särskilt vid samtidig […]