DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

Deprimerad patient
Ladda ner DSM-5 självskattning

Hitta formuläret här: DSM-5 – Självskattning av aktuella symtom

Självskattningsskalan för DSM-5 är tänkt att underlättare för läkare att översiktligt identifiera problemområden för en patient inom psykiatrisk diagnostik.

Skalan kan också användas för att följa förändringar i patientens symtombild över tid.

Självskattningsformuläret är avsett för vuxna. Det innehållet 23 frågor som sammantaget belyser 13 områden inom psykiatrin.

Uppdelning av frågorna

I. Nedstämdhet
II. Irritabilitet, ilska
III. Hypomani/mani
IV. Ångest
V. Kroppsliga symtom
VI. Suicidalitet
VII. Psykos
VIII. Sömn
IX. Minne
X. Tvång
X1. Dissociation
XII. Personlighetsrelaterad funktion
XIII. Bruk av alkohol/tobak/droger/läkemedel

För varje område efterfrågas hur mycket (eller hur ofta) personen har haft besvär av symtomen/problemen ifråga under de senaste två veckorna. Om en patient inte själv kan göra skattningen kan den göras av en läkare med god kännedom om patienten.

Skattning och tolkning

Varje fråga skattas på en 5-gradig skala. Notera den högsta skattningen inom varje område. En skattning på 2 eller högre (med undantag för substansbruk, suicidalitet och psykos) kan motivera  fördjupad anamnes. Vid substansbruk, suicidalitet och psykos är en skattning på 1 eller högre skäl till fördjupad anamnes.

Läs mer

Läs mer:Pilgrim Press hemsida finns instrumentet för nedladdning

 

Relaterade artiklar

Svar