LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

Nedstämd kvinnaTvå olika lagar reglerar tvångsvård inom sjukvård: LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård).

Dessutom finns LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) som reglerar Socialtjänstens möjligheter att ingripa vid destruktivt livshotande missbruk. Utredning av Socialtjänsten kan initieras av läkare genom utfärdande av s k LVM-intyg.

Krav för att tvångsvård ska kunna bli aktuell:

  • Allvarlig psykisk störning (APS) måste föreligga. Med allvarlig psykisk störning menas i första hand tillstånd av psykotisk svårighetsgrad. Till APS kan också räknas svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär och vissa impulskontrollstörningar, t ex pyromani. Observera att enbart missbruk inte är APS (men kan i stället bli föremål för åtgärder enligt LVM) – komplikationer som delirium tremens och amfetaminpsykos är däremot exempel på APS.

 

  • Oundgängligt behov av heldygnsvård måste finnas för att LPT ska kunna tillämpas. Vid LRV är lagtexten utformad så att behovet inte måste vara oundgängligt.

 

  • Patienten ska motsätta sig erbjuden vård och behandling. Alternativt så ska det till följd av patientens psykiska tillstånd finnas grundad anledning att anta att vården inte kan ges med patientens samtycke.
Källa: Internetmedicin

Ladda nerBlankett för vårdintyg

 

Läs merLäs mer: Om vårdintyg och tvångsåtgärder på Internetmedicin.

Relaterade artiklar

Svar

  1. Här tror jag det finns ett fel. Läkaren kan inte igångsätta en utredning genom att fylla i blanketten enl §9. §9 LVM beskriver läkarens skyldighet att utföra en hälsoundersökning på personer där socialtjänsten enl §7 LVM har inlett en utredning ang tvångsvård av missbrukare. Enl §6 är läkaren skyldig att anmäla oro för någons liv till socialtjänsten men det är alltid socialtjänsten som inleder LVM-processen (enl §7).