Projektarbete

Böcker på bibliotekAlla ST-läkare måste genomföra ett vetenskapligt arbete inom ramen för ST. Projektarbetet ska omfatta minst 10 veckors heltidsstudier (kurs i forskningsmetodik räknas in). Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (“Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt”).

Översikt

 • Forskningsprocessen – översikt över de olika stegen från idé till färdig vetenskaplig artikel.

Projektplanen

Första steget i projektarbetet är att skriva en plan för projektet. Denna ska skrivas på ett visst sätt och vissa rubriker måste ingå. Nedanstående länkar ger exempel och tips vid skrivandet av projektplanen:

Forskningsmetodik

Kurs i forskningsmetodik anordnas lokalt av respektive FoU-centrum inom ditt landsting. Kursen omfattar oftast cirka 5 veckors heltidsarbete inklusive arbetet med att skriva en projektplan.

Statistiska metoder

Etik

 • Etikprövningsnämnderna – hanterar ansökan om etiskt godkännande av forskningsprojekt som involverar människor. Mycket information om etiska principer, ansökan och förklaringar till hur man ansöker om etiskt godkännande av sin forskning.

Krav för godkännande av projektarbete

SFAM (Svensk Förening för Allmänmedicin) ordnade år 2012 en workshop kring ST-läkare i allmänmedicins projektarbeten. Följande är förslag på kriterier som då beslutades kunna ligga till underlag för handledarens bedömning av projektet. Vilka av kriterierna som används får anpassas efter projektets karaktär.

 • Man ska ha samlat in fakta eller ett material (data, intervjuer, litteratur etc).
 • Man ska ha granskat och bearbetat sitt material enligt vetenskaplig metod.
 • Man ska presentera projektet för andra på ett förståeligt sätt.
 • Projektet ska vara skrivet på god svenska eller god engelska.
 • Projektet ska vara etiskt värderat och godkänt av huvudmannen.
 • Problemet ska vara preciserat och adekvat formulerat.
 • Referenser till tidigare forskning ska finnas.
 • Det ska finnas en adekvat frågeställning. Hypoteser och frågeställningar ska vara formulerade och preciserade. Begrepp ska vara entydigt definierade. Frågorna ska kunna gå att besvara.
 • Metoden ska vara begriplig, ändamålsenlig och anpassad till frågeställningen och hypoteserna. Urvalsmetod ska redovisas och utfallsmått beskrivas. Den statistiska metoden ska i förekommande fall vara adekvat.
 • I resultatredovisningen ska det finnas en tydlig koppling mellan resultat och frågeställning/ hypoteser.
 • Diskussionen ska innehålla relevanta slutsatser om resultat och frågeställning samt jämförelser med tidigare resultat.
 • En värdering av resultatet ska finnas.
 • Det ska finnas en kort, strukturerad sammanfattning.
 • Man kan vara två eller flera om ett projektarbete, men då ska det framgå vad var och en har gjort och att samtliga har varit delaktiga i alla moment i projektet.
 • En omfattande projektplan, som är tänkt att användas för ett kommande vetenskapligt projekt (som t.ex. är tänkt att publiceras i vetenskaplig tidskrift där litteraturstudie och powerberäkning eller motsvarande ingår), kan godkännas som projekt.
 • För ST-läkare som tidigare har gjort ett vetenskapligt arbete ska arbetet vara av värde för allmänmedicinen för att godkännas. Det ska redovisas i form av en välgjord sammanfattning på god svenska eller engelska. Har det ingen allmänmedicinsk relevans ska ett nytt arbete med allmänmedicinsk inriktning göras. Däremot behöver man inte göra om FoU-kursen om man kan uppvisa intyg på fullgjord kurs.

Läs merSe även tidskriften Allmänmedicin, nr. 2 år 2013 på sidan 50.

Exempel på godkända projektarbeten

Stort lycka till!

Relaterade artiklar

Svar

  1. Tack för att du uppmärksammade detta Haval! Nu är länkarna uppdaterade. Tipsa gärna om du saknar någon bra länk. Kul att du uppskattar sidan – det betyder mycket.