Vaccin för Covid-19

Vaccin för Covid-19

New York Times sammanställer en lista över samtliga vaccinkandidater för Covid-19 och presenterar hur långt forskningen har kommit för respektive vaccin. Det finns redan flera vacciner som är i fas 3 och flera företag hoppas kunna ha ett vaccin som kan börja användas i början av 2021. Läs mer: Coronavirus Vaccine Tracker  

Kost vid fetma

Kost vid fetma

SBU har gått igenom vetenskaplig evidens angående olika typer av kost vid fetma. Man har alltså fokuserat på feta personer och gör ingen värdering av kostråd hos normalviktiga eller överviktiga. Definiton och förekomst Fetma definieras som BMI ≥30 kg/m2 eller midjeomfång ≥102 cm eller ≥88 cm för män respektive kvinnor. Råd om minskat energiintag är första steget […]

The NNT – stöd för evidensbaserad medicin

The NNT – stöd för evidensbaserad medicin

En grupp läkare har gått igenom olika läkemedelsstudier och skapat ett system för att värdera om vinsterna med behandlingen är större än risken för skador av behandlingen. De har samlat sina genomgång på hemsidan TheNNT.com där varje genomgång visar NNT (hur många patienter man behöver behandla för att hjälpa en patient) och NNH (hur många […]

Cochrane Summaries

Cochrane Summaries

Cochrane är en internationell, oberoende, icke-vinstdrivande organisation som finansieras av bl.a. regeringar, universitet, sjukhusfonder och olika donationer. De arbetar med att sammanställa och utvärdera medicinsk forskning för att stödja användning av EBM, evidensbaserad medicin. Cochrane Summaries är en sökmotor för de översikter Cochrane löpande ger ut inom alla medicinska områden. Du kan använda den för […]

Evidensbaserad medicin – lathund för läkare

Evidensbaserad medicin – lathund för läkare

Evidensbaserad medicin innebär att kliniska beslut baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Använd ett strukturerat arbetssätt när du planerar din forskning så får du ett bättre resultat. Föreslagen arbetsgång: Formulera en fråga Formulera en fråga så specifikt som möjligt utifrån ett kliniskt problem. Använd […]

Vårdverktyget

Vårdverktyget

Sjukhusbiblioteken har skapat Vårdverktyget.se, en hemsida som länkar till en mängd användbara medicinska resurser. Forskning Du får hjälp med att formulera en fråga, söka litteratur i databaser och granska och kritiskt utvärdera medicinska artiklar. Exempel: Lathund: Hur söker man i Cochrane-biblioteket? Studiedesign: översikt över kvalitativa och kvantitativa metoders fördelar och nackdelar Databaser: Översikt över medicinska databaser […]

Projektarbete

Projektarbete

Alla ST-läkare måste genomföra ett vetenskapligt arbete inom ramen för ST. Projektarbetet ska omfatta minst 10 veckors heltidsstudier (kurs i forskningsmetodik räknas in). Detta uppfyller delmål 19 inom målbeskrivningen för ST (“Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt”). Översikt Forskningsprocessen – översikt över de olika stegen från idé till färdig vetenskaplig artikel. […]