Number needed to treat

Number needed to treatNNT betyder number needed to treat och används inom medicinsk forskning för att beskriva antalet patienter som behöver behandlas under en angiven tidsperiod för att en av dem ska slippa en viss händelse. Händelsen kan vara att drabbas av en viss sjukdom, t.ex. en hjärtattack, eller att avlida.

Syfte

Målet med NNT är att ge en mer rättvisande bild av ett läkemedel eller en behandlings effektivitet. Vi vet att alla patienter som tar ett läkemedel blir inte hjälpta av det och en del drabbas istället av biverkningar av behandlingen. NNT är lättare att tolka än de relativa procentsatser läkemedelsföretag gärna använder i sina presentationer.

Ett resultat kan t.ex. uttryckas som att “om 100 personer behandlas med läkemedlet i fyra år slipper en av dem en höftfraktur”. NNT är då 100 vid fyra års behandling jämfört med placebo.

Det finns dock fallgropar även med NNT. För det första bör siffran precis som alla andra utfallsmått omges med ett konfidensintervall. Detta anger osäkerheten runt siffran som anges. T.ex. kan siffran 100 i exemplet ovan i själva verket betyda ett värde som med 95 procents sannolikhet ligger mellan 50 och 3000.

Det är också viktigt att granska patienturvalet i den aktuella studien. Urvalet görs ofta så specifikt som möjligt för att renodla frågan som forskarna vill undersöka. Det gör att urvalet kan skilja sig avsevärt från ett slumpmässigt urval i sjukvården och göra att man inte kan använda samma NNT direkt på sina egna patienter.

I metanalyser

Number needed to treat kan vara problematiskt i metanalyser om studierna har olika längd. Då måste man uppskatta NNT genom att justera studierna som att alla pågått lika länge utan att effekten förändrats med tiden, vilket kan vara fel. Även patienturval skiljer ofta mellan olika studier i en metaanalys.

Kort fakta om NNT

Utgångspunkt för beräkningen är en åtgärds absoluta riskreduktion (ARR). ARR defineras som antalet händelser (t.ex. hjärtinfarkter) i kontrollgruppen jämfört med den behandlade grupper. Formel: NNT = ARR / 1. NNT bör omges med ett konfidensintervall.

Relaterade artiklar

Svar