Evidensbaserad medicin – lathund för läkare

Läkare i bibliotekEvidensbaserad medicin innebär att kliniska beslut baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål.

Använd ett strukturerat arbetssätt när du planerar din forskning så får du ett bättre resultat. Föreslagen arbetsgång:

Formulera en fråga

  • Formulera en fråga så specifikt som möjligt utifrån ett kliniskt problem. Använd gärna PICO-metoden (Patient/Problem, Intervention, Comparison, Outcome).
  • PICO-formulär
  • Läs mer om PICO hos SBU

Informationssökning

Granska de vetenskapliga resultaten kritiskt

Överför resultaten till den kliniska vardagen

  • Väg därefter samman det vetenskapliga underlaget med din patients synpunkter. Detta görs enligt tre aspekter:
  • Hur generaliserbart är resultatet från studien?
  • Är fördelarna större än nackdelarna?
  • Vad tycker din patient?

Utvärdera

  • Hittade du bästa evidens som svar på din fråga?
  • Utvärderade du svaren i förhållande till validitet och användbarhet?
  • Kunde du använda resultatet?

 

Målet med evidensbaserad medicin, EBM, är att vården använder de metoder som gör störst nytta.

Källor: SBU, Medicinska Biblioteket på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Relaterade artiklar

Svar