Behandling med kortison

Läkemedel innehållande kortison innehåller olika potenta substanser. Här listas ekvivalenta doser, terapeutisk effekt samt ges en översikt över olika styrkor av glukokortikoider.

Kortison har ingen akut effekt utan motverkar en inflammatorisk reaktion som kommer först timmar efter det akuta insjuknandet. Kortison behöver därför inte ges som dropp såvida inte patienten är medvetslös eller inte kan svälja.

Glukokortikoider för utvärtes bruk

GruppStyrkaSubstans
IMildHydrokortison (visa samtliga preparat FASS)
– flera läkemedelsnamn som Mildison, Ficortril. Ingår även i Cortimyk, Daktacort, Terracortril.
IIMedelstarkHydrokortisonbutyrat (Locoid® – visa FASS)
Klobetason (Emovat® – visa FASS)
Triamcinolon (Pevisone® – visa FASS, KenaCort-T – visa FASS)
IIIStarkBetametason (Betnovat®, Daivobet® m.fl. – visa FASS)
Mometason (Elocon® – visa FASS, Ovixan® – visa FASS)
Flutikason (Flutivate® – visa FASS)
IVExtra starkKlobetasolpropionat (Dermovat® – visa FASS)
Källa: Läkemedelsboken

Terapeutiskt ekvivalenta doser

SteroidAntiinflamma-
torisk effekt
Mineralkorti-
koid effekt
Ekvivalent glukokortikoiddosEffekt-
duration
Hydrokortison
= kortisol
1ja, dosrelaterad20 mgK
Prednisolon3nej5 mgI
Betametason25nej0,6 mgL
Dexametason25nej0,75 mgL
Metylprednisolon5nej4 mgL

K = Kortverkande, 8–12 timmar; I = Intermediär, 12–36 timmar; L = Långverkande, 36–72 timmar.

Källa: Internetmedicin

Biverkningar

 • Stegring av glukosnivåerna. Patienter med diabetes behöver ofta justera behandlingen efter insättning.
 • Saltretention. Ger ökad vätskevolym i kroppen vilket ökar blodtrycket vid hypertoni och belastningen på hjärtat vid hjärtsvikt. Behandlingen kan behöva justeras.
 • Hudatrofi. Ökar risken för blåmärken. Kan också ge striae på buken.
 • Osteoporos. Vid behandling med kortison som planeras överstiga 3 månader bör tillskott av kalcium, D-vitamin och bisfosfonater alltid övervägas.
 • Atrofi av muskulatur.
 • Vid längre tids användning finns risk för utveckling av ett “Cushing-liknande” utseende med en omfördelning av fettet i kroppen som ger “månansikte”, buffalo hump och bålfetma.
 • Psykiska biverkningar. Initialt ofta eufori. I mer sällsynta fall depression, mani eller psykos. Reaktionerna är reversibla vid utsättande av terapin.
 • Risk för magsår, speciellt vid samtidig användning av NSAID. Överväg profylax med protonpumpshämmare (PPI).
 • Risk för tillväxthämning hos barn.
 • Graviditet: Försiktighet vid behandling under graviditet pga att man sett reducerad placentavikt. Prednisolon bästa alternativet då dexametason och betametason lätt passerar placentabarriären.
 • Amning: Glukokortikoider passerar över i modersmjölk och ska användas i lägsta möjliga dos under amning.

 

Kategori: Läkemedel
 

Bra diabeteskurs!

Läs mer här
Välkommen till vår diabeteskurs! Du lär dig om nya läkemedel, insulinbehandling, värdet av kost och motion, diabetisk njursjukdom och mycket mer.
Umeå