Medlemsvillkor för Distriktsläkare.com

Villkor mellan Läkarnätverket i Sverige AB (org. nr. 556993-1438), nedan kallat Distriktslakare.com eller webbplatsen, och den fysiska person, nedan kallad medlem, som registrerar medlemskap på Distriktslakare.com.

Allmänt

1. Distriktslakare.com är en webbplats som innehåller information och tjänster för läkare. Webbplatsen är privatägd utan ägande från läkemedelsbolag, landsting eller fackförbund. Majoriteten av funktionerna är endast tillgängliga genom ett medlemskap. Medlemskapet är kostnadsfritt. Det är endast tillåtet att registrera ett (1) medlemskap per fysisk person.

Medlemskap

2. För att ansöka om medlemskap ska den sökande ange uppgifter om för- och efternamn, e-postadress, födelsedatum och övriga obligatoriska uppifter som Distriktslakare.com efterfrågar. Uppgifterna behövs för att Distriktslakare.com ska kunna verifiera uppgifterna gentemot Socialstyrelsens förteckning över Sveriges legitimerade läkare eller Ladok.

Man måste också godkänna dessa medlemsvillkor vilket görs i samband med registreringen genom att slutföra registreringen.

2.1 Medlemmen lämnar genom registreringen samtycke till att Distriktslakare.com sparar de registrerade uppgifterna. Alla uppgifter behandlas i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen). Distriktslakare.com använder uppgifterna för att administrera webbplatsen och för att vidareutveckla sina tjänster.

2.3 Medlemskapet är personligt och får endast användas av den person som registrerat medlemskapet. Användarnamn och lösenord ska hanteras med försiktighet för att förhindra obehörig tillgång till webbplatsen och betraktas som en personlig värdehandling.

2.4 Medlemskapet gäller tills vidare men kan avslutas när som helst genom att meddela administratör på webbplatsen. Om medlemskapet avslutas raderas användarens medlemsuppgifter. Information som medlemmen publicerat i interaktiva tjänster som t.ex. diskussionsforum och kommentarer kan också raderas efter samråd mellan medlem och webbplatsen.

2.5 Medlemmen accepterar att Distriktslakare.com kan komma att skicka information som innehåller annonser från annonsörer till medlemmen under den tid medlemskapet pågår. Om medlemmen ej önskar få de regelbundna nyhetsbrev som skickas via e-post finns möjlighet att enkelt avregistrera sig från dessa.

2.6 Medlemsvillkoren kan komma att ändras. Om så sker meddelas samtliga medlemmar via e-post. Om medlem ej accepterar de nya medlemsvillkoren kan medlemskapet avslutas enligt punkt 2.4. Om medlemmen fortsätter att använda webbplatsens tjänster mer än 14 dagar efter att de nya villkoren har skickats ut anses denne ha godkänt de nya villkoren.

Medlemmens ansvar och skyldigheter

3. Grundläggande för medlemmens aktiviteter på webbplatsen är att ett professionellt förhållningssätt krävs. Medlemmen förbinder sig att följa gällande lagstiftning och god sed inom hälso- och sjukvård.

3.1 Medlemmen måste själv ha upphovsrätt till allt material denne publicerar. Vid referens till annan persons material måste källan tydligt anges.

3.2 Allt material som publiceras måste vara sanningsenligt.

3.3 Medlemmen förbinder sig att inte publicera material som av annan medlem eller webbplatsen kan uppfattas som stötande, rasistiskt, pornografiskt, innebär förtal, uppmuntrar till olagliga aktiviteter eller på annat sätt kan betraktas som olämpligt.

3.4 Medlemmen förbinder sig att inte ladda upp filer som innehåller någon typ av virus eller annan typ av skadlig datorkod.

3.5 Medlemmen förbinder sig att inte använda uppgifter i nätverket till att skicka oönskade e-postmeddelanden, så kallad spam, eller andra meddelanden som inte är relevanta för mottagaren.

3.6 Medlemmen accepterar att material som publiceras kan bli synligt för andra medlemmar på webbplatsen beroende på var och hur medlemmen väljer att informationen ska lagras.

3.7 Medlemmen förbinder sig att inte publicera uppgifter om tredje person, t.ex. en patient, på så sätt att enskild individ kan identifieras. I de fall där patientfall kan komma att diskuteras ska detta ske på ett helt avidentifierat sätt. Om Distriktslakare.com bedömer att uppgifterna är alltför specifika kan dessa komma att raderas utan föregående varsel.

3.8 Varje medlem har möjlighet att anmäla material på webbplatsen som inte uppfyller dessa krav. I förekommande fall förbehåller sig Distriktslakare.com rätten att helt eller delvis radera detta innehåll utan föregående varsel.

3.9 Distriktslakare.com äger rätt att på webbplatsen och i e-post till medlemmar referera till av medlemmen publicerat innehåll eller andra uppgifter så länge källan tydligt anges. Materialet kommer dock aldrig presenteras för tredje part utan medlemmens uttryckliga samtycke.

Distriktslakare.com:s ansvar och begränsningar

4.1 Distriktslakare.com ansvarar för att hålla webbplatsen tillgänglig dygnet runt under årets samtliga dagar. Tillfälliga avbrott kan emellertid förekomma pga fel, teknisk uppgradering, införande av nya tjänster eller annan typ av händelse som står utanför Distriktslakare.com:s kontroll.

4.2 Distriktslakare.com använder godkänd teknik och försöker så långt det är möjligt säkerställa att webbplatsen är säker att använda i alla avséenden. Webbplatsen kan dock ej hållas ansvarig för obehörigt dataintrång, förlust eller förvanskning av information eller uppgifter som förmedlas via tjänsterna.

4.3 Distriktslakare.com tar inget ansvar för medlemmens användande av tjänsterna och kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller annan typ av problem som uppstår pga detta.

4.4 För att säkerställa att sanningsengliga uppgifter finns på webbplatsen äger Distriktslakare.com rätt att, men har ingen skyldighet att, granska den information som medlemmen publicerar eller skickar via tjänsterna. Utan föregående varning äger Distriktslakare.com rätt att helt eller delvis avlägsna uppgifter som bedöms stå i strid med dessa villkor eller på annat sätt kan skada Distriktslakare.com.

Webbplatsens innehåll

5. Distriktslakare.com innehåller material som hänvisar till externa webbplatser samt material som skapats av medlemmarna själva. Innehåll som är hämtat från externa källor läggs upp i samarbete med läkare. Allt innehåll har tydliga källhänvisningar. Webbplatsens innehåll granskas löpande av Distriktslakare.com:s medarbetare för att säkerställa att materialet är aktuellt och korrekt. Distriktslakare.com kan dock inte ta ansvar för eventuella felaktigheter i webbplatsens innehåll eller för eventuella skador dessa skulle kunna medföra.

Datahantering (GDPR)

6. Distriktslakare.com hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Detta innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte sprider dem vidare. De personuppgifter vi sparar innefattar namn, e-postadress, titel, arbetsplats och ort samt eventuella ytterligare uppgifter du har uppgivit i samband med ansökan om medlemskap på webbbplatsen. Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Distriktslakare.com kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter.

Som medlem har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i vår databas. Du har också rätt att få alla dina uppgifter raderade så länge det inte gäller uppgifter som vi enligt lag är tvungna att spara. Kontakta då personuppgiftsansvarig via [email protected].

Uppsägning

7. I de fall medlemmen inte följer dessa medlemsvillkor eller på annat sätt inte fullföljer sina åtaganden gentemot Distriktslakare.com äger Distriktslakare.com rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens tillgång till webbplatsen. Distriktslakare.com äger också rätt att säga upp medlemskapet och personuppgifterna behandlas då som anges under punkt 2.4. Distriktslakare.com äger rätt att i förekommande fall om skälig grund finns yrka på skadestånd på grund av medlemmens agerande i strid med dessa villkor.

Överlåtelse

8. Medlemskapet på Distriktslakare.com är personligt och får inte överlåtas till tredje part.

Tvist

9. Vid en eventuell tvist med anledning av medlemsvillkoren och/eller användandet av webbplatsen ska denna avgöras i enlighet med svensk lag.

Om du har ytterligare frågor eller behöver ytterligare information om medlemsvillkoren på Distriktslakare.com, vänligen kontakta oss via sidan Kontakta oss.

Kategori: Övrigt
Sökord: